Fields:
snapchat [mask]
snapchat
traffic [mask]
traffic
satellite [mask]
satellite
metro
bike [mask]
bike [whno]
bike [bkno]
glow [bkno]
glow [bkbk]
glow [whno]
glow [whbk]
bldg [bkno]
bldg[bkma]
zoning [whma]
zoning [bkno]